"Privacy en cookiestatement"

Watch video

Persoonsgegevens

Müller Fresh Food Logistics respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig
en vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of
verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt of aan derden worden
verstrekt. Müller Fresh Food Logistics zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming
met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website
www.muller.nl gaat u ermee akkoord dat Müller Fresh Food Logistics deze gegevens
overeenkomstig dit reglement gebruikt.
Müller Fresh Food Logistics, gevestigd aan Keizersweg 79, 7451 PH Holten, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.muller.nl, Keizersweg 79, 7451 PH Holten, 0548-855555, privacy@muller.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Müller Fresh Food Logistics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– CV / Motivatie
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via privacy@muller.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Onderwerp Privacy / cookiestatement

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Müller Fresh Food Logistics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (na expliciete toestemming)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Müller Fresh Food Logistics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Müller Fresh Food Logistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere
bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Müller Fresh Food Logistics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Müller Fresh Food Logistics blijft verwerkingsverantwoordelijke voor deze
verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Müller Fresh Food Logistics gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Müller Fresh Food Logistics gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze
website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en het plaatsen ervan. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u
doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt
u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar privacy@muller.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Müller Fresh Food Logistics zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren. Müller Fresh Food Logistics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Müller Fresh Food Logistics neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@muller.nl of
0548-855555. U kunt vragen naar de functionaris gegevensverwerking.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze
dienstverlening en website bieden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail via privacy@muller.nl gesteld worden. Deze
privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-07-2018.

Verhaal

Sluit menu